Posts By :

Lugina De

Lugina De

Lugina De

Alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Bergiat di Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS). Lebih banyak menulis dalam bahasa Sunda. Bekerja sebagai guru bahasa daerah di Sumedang.

Surat Panungtung Taun

820 820 Lugina De

Kumaha kahirupan sastra Sunda salila sataun, ceuk tetempoan mah nya angger teu jauh jeung taun-taun saméméhna, alias kitu kénéh-kitu kénéh. Bisa jadi ari ditilik tina angka mah saenyana aya fluktuatifna.

read more

Gorombolan Dina Novél Sabalakana

820 820 Lugina De

Mungkin ogé kasang meuweuhna gorombolan di dinya téh -anu digambarkeun kajadianana di tatar Sunda, ngaranjah lembur, ngahuru paimahan, ngalibetkeun kakuatan tentara, sarta waktuna saméméh gubrag Orde Baru- lain kajadian anu kungsi kacatur dina sajarah.

read more

Kabuyutan Ceuk Urang Sunda

820 820 Lugina De

Kawasna urang Sunda mah jeung cai téh geus lir gula jeung peueutna. Raket tur dalit ngahiji. Geura baé lebah ngaran-ngaran patempatan, apan pirang-pirang anu nyokot tina unsur cai.

read more

Bulu Taneuh nu Kapopohokeun

820 820 Lugina De

Geus ti baheula mula Iskandarwassid mah kénging jujuluk pangarang bulu taneuh téh. Anu ngalandihna Abah Duduh Durahman suargi, dina buku Catetan Prosa Sunda (Medal Agung, 1984).

read more

Buku Sunda Titilar Ajip Rosidi

820 820 Lugina De

Pikeun neuleuman dangding-dangding Haji Hasan Mustapa, dumasar saran ti Rustandi Kartakusuma, Ajip kungsi nénéangan guru kabatinan.

read more

Baruang nu Munggaran

820 820 Lugina De

Salian ti minangka novél munggaran dina sastra Sunda, saenyana Baruang ka nu Ngarora téh bisa disebut ogé minangka patok mimiti mekarna kasusastraan Sunda modéren.

read more

Sajak Sunda Ti Mangsa Ka Mangsa

820 820 Lugina De

Catetan Sabéngbatan kana Kamekaran Sajak Sunda ti Taun 1950 nepi ka 1970-an. Taun 1992, kungsi medal buku antologi Saratus Sajak Sunda wedalan Geger Sunten, anu diéditoran ku Abdullah Mustapa. Eusina…

read more

Téater Murang-Maring

820 820 Lugina De

“Alus carpon téh, God. Ngan kawasna moal kahartieun ku nu maca mah.” Godi Suwarna leuwih tiheula nulis sajak ti batan carpon. Sajakna nu munggaran dimuat dina majalah Manglé, taun 1976,…

read more

Jalan Terjal Sastra Daerah

820 820 Lugina De

Daftar buku-buku sastra daerah yang dianugerahi Hadiah Sastra Rancagé tampaknya bisa dijadikan tolok ukur jejak kesusastraan daerah. Sejauh ini, ada tujuh kategori sastra daerah yang masuk “radar” penilaian Hadiah Sastra…

read more

Krek…!

820 820 Lugina De

Pakasaban kuring téh jadi tukang cukur. Di ieu wewengkon mah nya jongko cukur kuring anu pangpayuna. Boga langganan pirang-pirang. Malah ti nu jauh ogé sok ngaradon ka dieu dicukurna téh.…

read more