Fb. In. Tw.

Sajak-Sajak Ari Andriansyah

Sagebar Sajak

Sagonjé kalimah diteundeun di jajalaneun
sampeureun nu mopo kaliasan katiginan.

Ungkara tuluy dianyam jadi sagebar sajak
geusan reureuh saban garba nu leuseuh.

Rahab kecap diwangun jadi liuhna saung
pangauban jiwa nu kadungsang-dungsang.

2008

 

Samping Kebat

Banget hayang nganuhunkeun ka nu haat
aisan hiapna ronghéap pangayun rénghap.

Nu héman nyimbutan saban kateudayaan
satia mapag jeung ngajurung lalampahan.

Heulay saréréng-réréngna sakebat-kebatna
pangruruban sakur rénghap panganggeusan.

2008

 

Corokan Rantang

Corokan rantang anggang pileumpangan
eusi mungguh kabedang jeung karingrang.

Rinjingna luminjing diri miharep pamulang
jingjing pambrih rébo pangeuleuh deungeun.

Diri ngaligincing jalan balik tuna bulungbung
garubang rantang angkaribung ku kasuwung.

2008

 

Undem Sabatokan

Teu kudu ngarasula itungan ngarasa kurang
kapan kadar geus ditaker undem sabatokan.

Padaringan dina kulak canggeum bagja awak
salawasna mawat di goah susah jeung bungah.

Sakati-katina jisim sagantang-gantangna jirim
sakabéh nu katarima jangkep ku kajembaran.

2008

 

Sajatining Cahaya

Saéstuna karidoan téh rénghap bulan
mikeun caang kana tangkeupan beurang.

Saéstuna kaiklasan téh hégak balébat
masrahkeun sumirat kana rangkulan jagat.

Saéstuna kajémbaran téh sajatning cahaya
mungkurkeun wisaya kana lahunan wisésa.

2008

 

Areuy Cahaya

Wirid langit rekah kembang purnama
areuy-areuy cahaya rumambat mangsa.

Daun-daun méga ngadawam kaiklasan
peteng pugur disangling dikir béntang.

Buana masrahkeun sujudna nu panjang
ngebat kiblat luhureun sajadah balébat.

2008

 

Saparat Lampah

Nu gentem kapan lain témbong bedega
tapi jejem tékad mancegkeun kayakinan.

Nu mokaha kapan lain ungkara cowong
tapi rosa tanaga ngedalkeun cikésang.

Nu rohaka kapan lain neueulna peureup
tapi tohaga lampah meruhkeun sadrah.

2008

 

Tungtung Peuting

Sukma nyegruk deui di tungtung peuting
anjeun héman ngahiap dina babancik wanci.

Sukma nyuuh belewuk bangbarung umur
anjeun welas nyéka saban kekebul nahun.

Sukma sumujud limpud samar jeung jolédar
anjeun deudeuh ngusap cahya muka lawang.

2008

Post tags:

Pituin urang Arjasari, Kab. Bandung. Lahir taun 1988. Mimiti nulis basa kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Tulisanana dimuat dina Manglé, Tribun Jabar, Pikiran Rakyat jeung sajabana. Kungsi dilélér hadiah sastra LBSS taun 2012. Buku kumpulan sajakna, Léngkah, medal taun 2016. Sapopoéna mancén gawé jadi guru basa Sunda di SMAN Jatinangor, Kab. Sumedang.

You don't have permission to register