Sajak-Sajak Ari Andriansyah

627 536 Ari Andriansyah

Dunya Liris Ari

Dina sastra Sunda, Ari Andriansyah téh kaasup pangarang entragan béh dieu. Tapi ari dina sual makayakeun sastra Sunda mah katémbong daria. Pangpangna dina nulis sajak. Kaasup produktif. Da éta wé geus bisa medalkeun buku kumpulan sajak sorangan: Léngkah. Bari témbong lebah ajénna rélatif papak. Tur sakelir deuih, sajak-sajak dina Léngkah téh. Ungkara-ungkara sajakna paranjang. Unggal padana ngagebay ka handap tur simétris. Leuwihna ti éta, sajak-sajak Ari Andriansyah karasa ngawirahma. Kawilang cocog saupama digalindengkeun atawa didéklamasikeun téh.

Sajak-sajak Ari anu kapidangkeun ayeuna ogé sawanda kénéh jeung sajak-sajakna nu tiheula. Geura urang tengetan di antarana:

Purwa tarhim ngadawam sakur cahaya
Dina panglokat jembarna gurat balébat
Sumirat nu ngemprang heulay beurang
Mihané kebatna udat gumiwang kiblat 

Ramo-ramo gaibna ngalogat gumilang
Kana ayat-ayat nu dideres hujan poyan
Kana pelengkung katumbiri dikir langit
Nu dumalit jadi talkin asih jeung patina

Ku saliwatan gé karasa, dua pada sajak di luhur téh euyeub ku ulin sora. Atuh unggal padalisan gé teu pati géséh itungan guru wilanganana. Euweuh nu panjang teuing, euweuh nu pondok teuing, anu biasana mah sok karasa matak kagok mun dibacakeun. Tapi kituna téh bari nyingkahan ungkara anu sajalantrahna, atawa vérbalitas téa. Aya kénéh tarékah pikeun ngulik métafora. Umpamana ungkara ramo-ramo gaib, ayat-ayat nu dideres hujan poyan, pelengkung katumbiri dikir langit jeung sajabana.

Maca sajak-sajakna anu ayeuna, katémbong yén konsépsi puisi Ari téh masih kénéh muhit kana sajak lirik. Sajak-sajak anu beunghar ku déskripsi imaji pangarangna tina alam sabudeureunana. (Redaktur Sajak Sunda)

 

Gurat Balébat

Purwa tarhim ngadawam sakur cahaya
Dina panglokat jembarna gurat balébat
Sumirat nu ngemprang heulay beurang
Mihané kebatna udat gumiwang kiblat

Ramo-ramo gaibna ngalogat gumilang
Kana ayat-ayat nu dideres hujan poyan
Kana pelengkung katumbiri dikir langit
Nu dumalit jadi talkin asih jeung patina

Purna takbir nyangling mabra purnama
Wening nu teu kendat nyipuh peuting
Tuluy béntang ranclik kana tumamprak
Sumerahna munfarid jirim jeung jisim

Janari terus sumanding kana genclangna
Ibadah nu salawasna hamo tinemu istirah
Sakur cahaya medalkeun deui isarahna
Guluburna pangjugjugan pangsujudan

Gurit Langit

Lantaran angin geus ngagurit asih langit
Maranéhna ngagurat takdir luhur basisir
Nyurung parahu jeung dangding katiginan
Miharep hirup kajaring di tungtung surup

Lampar layar tresnaning jengkarna jangkar
Ngangkleung satengahing riak pamiangan
Ngaderes padalisan lambak sapada ombak
Nyanggi rasiah sagara nu tilem di dasarna

Lantaran angin geus nganggit asih jaladri
Maranéhna beuki jauh negarkeun lampah
Ngalingling peuting ngalanglang beurang
Ngawelah sadrah dina niskalana wirahma

Jemplang anggang pedotan pangumbaraan
Dikadalikeun jejem kamudi hariring pati
Antara haleuang miang jeung mulang
Aya dangding nu walagri jeung lastari

Sagagang Ringsang

Dina sésa kasabaran pibiniheun saeundan
Dina rahuh gecrukna dongkangan doran
Kelun usum nu surup dina parabun umur
Cunduk deui ditaker késang saban kotakan

Ringkelna nasib nu sirna sarorogan mangsa
Digurat anggang lalakon caplak kasadrahan
Najan tebar salilana dihurup ayeuhna kadar
Yakin sagagang ringsang héman rumampak

Satemenna pabinihan téh petétan kaiklasan
Miharep itungan parok jeung pananggalan
Ditandur kapengkuhan dirambét katiginan
Kasurti gumati antara renung jeung pugur

Saéstuna pibuateun téh gacongeun harepan
Ladang nikreuh kamari dina kasangsri bihari
Geugeusan haté nu ngampih ka leuit kiwari
Sasangga duriat antara beuneur jeung hapa

Catetan Hujan

Léah kalimah nu dianti rangkulan lemah
Kapan ungkara sadrah hujan munggaran
Maseuhan sapanjang hanaang pepetétan
Dina tirakatna palintang jeung galengan

Ronghéap hujan téh pasini mangsi ajali
Walatra nyatetkeun tresna sapakebonan
Saban pelak kecap nu diaseuk kasabaran
Saban panceg turus rambatna kaimanan

Kedal rincik jeung silantang taya bédana
Galagat mangsa nuliskeun hurup huripna
Ngoléabkeun katiga nu kungsi milaraan
Mihéman tapak gecruk sajatining segruk

Beuki surti kana naon nu geus kapibanda
Séah usum disorang rorompang harepan
Dunga jeung rokaat nu lawas ngagarung
Sirungan deui antara tatag jeung dareuda

Ari Andriansyah

Ari Andriansyah

Pituin urang Arjasari, Kab. Bandung. Lahir taun 1988. Mimiti nulis basa kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Tulisanana dimuat dina Manglé, Tribun Jabar, Pikiran Rakyat jeung sajabana. Kungsi dilélér hadiah sastra LBSS taun 2012. Buku kumpulan sajakna, Léngkah, medal taun 2016. Sapopoéna mancén gawé jadi guru basa Sunda di SMAN Jatinangor, Kab. Sumedang.

All stories by:Ari Andriansyah
Ari Andriansyah

Ari Andriansyah

Pituin urang Arjasari, Kab. Bandung. Lahir taun 1988. Mimiti nulis basa kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Tulisanana dimuat dina Manglé, Tribun Jabar, Pikiran Rakyat jeung sajabana. Kungsi dilélér hadiah sastra LBSS taun 2012. Buku kumpulan sajakna, Léngkah, medal taun 2016. Sapopoéna mancén gawé jadi guru basa Sunda di SMAN Jatinangor, Kab. Sumedang.

All stories by:Ari Andriansyah
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.