Posts By :

Lugina De

Lugina De

Lugina De

Alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Bergiat di Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS). Lebih banyak menulis dalam bahasa Sunda. Bekerja sebagai guru bahasa daerah di Sumedang.

Kabuyutan Ceuk Urang Sunda

820 820 Lugina De

Kawasna urang Sunda mah jeung cai téh geus lir gula jeung peueutna. Raket tur dalit ngahiji. Geura baé lebah ngaran-ngaran patempatan, apan pirang-pirang anu nyokot tina unsur cai.

read more

Bulu Taneuh nu Kapopohokeun

820 820 Lugina De

Geus ti baheula mula Iskandarwassid mah kénging jujuluk pangarang bulu taneuh téh. Anu ngalandihna Abah Duduh Durahman suargi, dina buku Catetan Prosa Sunda (Medal Agung, 1984).

read more

Buku Sunda Titilar Ajip Rosidi

820 820 Lugina De

Pikeun neuleuman dangding-dangding Haji Hasan Mustapa, dumasar saran ti Rustandi Kartakusuma, Ajip kungsi nénéangan guru kabatinan.

read more

Baruang nu Munggaran

820 820 Lugina De

Salian ti minangka novél munggaran dina sastra Sunda, saenyana Baruang ka nu Ngarora téh bisa disebut ogé minangka patok mimiti mekarna kasusastraan Sunda modéren.

read more

Sajak Sunda Ti Mangsa Ka Mangsa

820 820 Lugina De

Catetan Sabéngbatan kana Kamekaran Sajak Sunda ti Taun 1950 nepi ka 1970-an. Taun 1992, kungsi medal buku antologi Saratus Sajak Sunda wedalan Geger Sunten, anu diéditoran ku Abdullah Mustapa. Eusina…

read more

Téater Murang-Maring

820 820 Lugina De

“Alus carpon téh, God. Ngan kawasna moal kahartieun ku nu maca mah.” Godi Suwarna leuwih tiheula nulis sajak ti batan carpon. Sajakna nu munggaran dimuat dina majalah Manglé, taun 1976,…

read more

Jalan Terjal Sastra Daerah

820 820 Lugina De

Daftar buku-buku sastra daerah yang dianugerahi Hadiah Sastra Rancagé tampaknya bisa dijadikan tolok ukur jejak kesusastraan daerah. Sejauh ini, ada tujuh kategori sastra daerah yang masuk “radar” penilaian Hadiah Sastra…

read more

Krek…!

820 820 Lugina De

Pakasaban kuring téh jadi tukang cukur. Di ieu wewengkon mah nya jongko cukur kuring anu pangpayuna. Boga langganan pirang-pirang. Malah ti nu jauh ogé sok ngaradon ka dieu dicukurna téh.…

read more

Roman Liar Sunda

820 513 Lugina De

Bacaan liar adalah sebuah fenomena literasi pada masa-masa dasawarsa kedua Abad 20, yang ditandai oleh munculnya surat kabar serta buku bacaan yang diproduksi oleh kaum pergerakan. Dalam bahasa pergerakan kiri,…

read more
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.